Home
Ogłoszenia
Rekrutacja na okres od 1.09.2024 (rok szkolny 2024/2025)

UWAGA!

Spotkanie z Rodzicami dzieci nowo przyjętych do Zespołu Żłobków na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

19 czerwca 2024 r. (tj. środa) o godzinie 15:00

w Gminny Żłobku nr 5

(Dom Ludowy Wola Cicha, ul. Lipieńska 9, 36-060 Głogów Małopolski)

Proszę aby na spotkaniu był jeden rodzic wraz z wypełnioną umową

(Zakładka "Dokumenty do pobrania") w dwóch egzemplarzach.


___________________________________________


 

 

 

Rekrutacja do Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski

na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w dniach 3-16 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy dzieci do lat 3.


Terminy i miejsce składania wniosków:

Wnioski do wszystkich Żłobków wchodzących w skład Zespołu będą przyjmowane

w dniach: 3-16 kwietnia 2024 r. w Gminnym Żłobku nr 4

ul. kard. S. Wyszyńskiego 14, Głogów Młp.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Żłobków- do pobrania. Proszę o druk dwustronny

w dniach 03.04.2024 r. - 16.04.2023 r. w godzinach 8:00 - 15:00 - SEKRETARIAT I piętro, POKÓJ DYREKTORA II piętro - wejście klatką schodową od strony ul. Krzywej.

 

 1. Jeżeli chcą Państwo wnioskować o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego żłobka, należy złożyć wniosek o każdy żłobek osobno (można złożyć wnioski do maksymalnie 3 żłobków).
 2. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej.
 3. Osoby składające wniosek w dniu 03.04.2024 r. nie wchodzą na teren budynku - wniosek przy drzwiach wejściowych odbierać będzie uprawniony pracownik. W pozostałych terminach, należy przed wejściem do budynku zadzwonić do placówki.
 4. Dokument wniosku nie musi być składany osobiście przez rodzica/ prawnego opiekuna, jednak musi to być osoba pełnoletnia.
 5. Dzieci aktualnie korzystające z usług Zespołu Żłobków nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci te kontynuują pobyt w kolejnym roku szkolnym na podstawie Deklaracji woli kontynuacji- termin złożenia do 29.03.2024 r.
 6. Wnioski złożone do Zespołu Żłobków w okresie od zakończenia ostatniej rekrutacji muszą być złożone ponownie w celu potwierdzenia ich aktualności na rok szkolny 2024/2025.
 7. Informacje dotyczące opłat, działalności Zespołu Żłobków można uzyskać osobiście, telefonicznie:

SEKRETARIAT: 17 789 72 32, DYREKTOR: 17 789 72 10, 17 789 72 11

lub drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

25.03.2024 r. - 29.03.2024 r. - składanie deklaracji kontynuacji korzystania z opieki żłobkowej;

03.04.2024 r. - 16.04.2024 r. - przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski;

17.04.2024 r. - 08.05.2024 r. - postępowanie rekrutacyjne;

 

08.05.2024 r. godz. 12:00 - podanie do wiadomości rodziców kandydatów informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (listy dzieci wyłożone zostaną w poszczególnych żłobkach, natomiast zbiorcza lista wszystkich żłobków będzie dostępna w Gminnym Żłobku nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 14 w Głogowie Młp.);

08.05.2024 r. od godz. 12:00 -  do 14.05.2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie żłobka, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, tj. złożenie oświadczenia, skutkuje wykreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych;

WNIOSEK DO POBRANIA

 

20.05.2024 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

20.05.2024 r. od godz. 12:00   do 22.05.2024 r. do godz. 15:00 - rodzice dzieci przyjętych w drugim etapie rekrutacji są zobowiązani złożyć oświadczenie woli przyjęcia miejsca w żłobku – potwierdzenie należy złożyć w siedzibie żłobka, do którego dziecko zostało przyjęte (dotyczy do kandydatów, którzy zostali przyjęci w drugim etapie rekrutacji). Nie potwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, tj. złożenie oświadczenia, skutkuje wykreśleniem z listy dzieci przyjętych;

WNIOSEK DO POBRANIA

 

20.05.2024 r. od godz. 12:00 do 27.05.2024 r. do godz. 15:00 - rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora ZŻGGM odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

do 31 sierpnia 2024 r.  - podpisywanie umów przez Rodziców na rok szkolny 2024/2025 - w terminie szczegółowym podanym przez dyrektora w sposób ogólnie przyjęty. Nie potwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, tj. podpisanie umowy, skutkuje wykreśleniem z listy kandydatów przyjętych.

 

 
Oferta / Opłaty

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

W ZESPOLE ŻŁOBKÓW GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka od 01.07.2024 r. wynosi: 774,00
za pobyt do 10 godzin dziennie.

Dzienna stawka żywieniowa dla Gminnego Żłobka nr 1, 2, 4, 5  wynosi 6,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa dla Gminnego Żłobka nr 3  wynosi 7,00 zł.


Numer konta do wpłat: 02 9159 0000 2001 0011 3814 0001

Termin płatności: do 12 dnia miesiąca


Podstawa: Uchwała Nr LIX/704/2022 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Głogów Małopolski.

 

Zespół Żłobków Gminy Głogów Małopolski tworzą:


Gminny Żłobek nr 1, Lipie 127, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 777 64 71, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Gminny Żłobek nr 2, ul. św. M. Kolbego 24, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 789 72 12, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Gminny Żłobek nr 3, Budy Głogowskie 845, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 789 72 20, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Gminny Żłobek nr 4, ul. kard. S. Wyszyńskiego 14, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 789 72 43, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Gminny Żłobek nr 5, ul. Lipieńska 9, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 777 64 71, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pozostałe informacje:

1. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w formie dziennej stawki żywieniowej może wynosić 12 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala i aktualizuje Dyrektor Zespołu Żłobków w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny - w porozumieniu z dostawcą posiłków.

2. Opłata dodatkowa za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie wynosi 40,00 zł.

3. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry do 12 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej opłaty za wyżywienie i liczby dni nieobecności dziecka w żłobku.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej wszystkie dni robocze w miesiącu kalendarzowym opłata za pobyt dziecka w żłobku podlega zwrotowi.

6. W przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie drugiego dziecka z tej samej rodziny opłata za drugie dziecko wynosi 50% opłaty miesięcznej.

7. W przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny opłata za trzecie i kolejne dziecko nie jest pobierana.

8. W przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością opłata za pobyt wynosi 50% opłaty miesięcznej.

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Placówki wchodzące w skład Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski działają w oparciu o założenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3, oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ministrem właściwym dla działalności ZŻGGM jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumentem regulującym szczegółową działalność Zespołu oraz jego placówek jest Statut  nadany uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

 

DOKUMENTY

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: opłaty w żłobku

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Gminny Żłobek nr 1

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Gminny Żłobek nr 2

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Gminny Żłobek nr 3

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Gminny Żłobek nr 4

Uchwała RM w Głogowie Małopolskim: statut Gminny Żłobek nr 5

 

Placówki wchodzące w skład Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski uzyskały wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Głogów Małopolski

http://zeas-glogowmlp.biposwiata.pl/cms/3898/rejestr_zlobkow

Organem prowadzącym, a zarazem kontrolującym działalność placówek Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski jest Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

 
Aktualizacja listy rezerwowych

WAŻNE!

Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski informuje, iż należy zaktualizować wnioski dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, a oczekujących na liście rezerwowej- w terminie do 19 stycznia 2024 r.

Wniosek niezaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z listy oczekujących dzieci na przyjęcie do żłobka.


Sposób aktualizacji wniosku:

 • w tytule: Lista rezerwowa, Żłobek do którego został złożony wniosek, nazwisko i imię dziecka, np., Lista rezerwowa, Gminny Żłobek w ........, Kowalski Jan
 • w treści wiadomości: Informuję, że dziecko:..........., nr PESEL ............. nadal oczekuje na przyjęcie do Gminnego Żłobka w ........ w roku szkolnym 2023/2024. Nazwisko i imię rodzica, tel. kontaktowy.

 
Karty do systemu edziecko

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż aby otrzymać karty do systemu czytników edziecko należy zalogować się na indywidualne konto wchodząc  na stronę https://edziecko.edu.pl/ następnie podać login oraz hasło (dzieci, które po raz pierwszy przyszły do placówki login i hasło otrzymają od wychowawców grup) – przy pierwszym logowaniu ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasło. Po zamówieniu karty i jej opłaceniu karty zostaną przysłane do placówki i przekazane rodzicom.

Każdy użytkownik może się zalogować za pomocą uniwersalnego loginu, nawet jeśli nie posiada kart zbliżeniowych. Adres do logowania: https://edziecko.edu.pl/

login: uniwersalny login lub numer karty lub adres email

Użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego podania swojego adresu e-mail, który będzie jego loginem do systemu, tylko w przypadku zalogowania się numerem karty, ponieważ adres e-mail jest powiązany z daną kartą, a nie kontem użytkownika.

Do konta jest przypisane jedno hasło, które będzie działało z każdym z podanych loginów.

Jeśli chcesz zamówić nowe karty zbliżeniowe, po zalogowaniu się, skorzystaj z modułu Karty, w którym zapłacisz za nie online. Dipol Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje od rodziców/opiekunów indywidualnych przelewów dokonanych poza systemem eDziecko, a w razie ich wystąpienia będą one zwracane.

 
Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

 

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z Art. 53. ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270) zawiadamiam Państwa, iż:

od kwietnia 2022 r. osoby, które ze względu na swoją sytuację, nie będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach RKO, a mają dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego, będą mogły wnioskować o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie to będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko (w zależności od wysokości poniesionej opłaty stałej)

Aby otrzymać dofinansowanie należy dopełnić formalności złożenia wniosku do ZUS oraz jednocześnie złożyć oświadczenie w Żłobku do którego uczęszcza dziecko.

Oświadczenie - dofinansowanie pobytu w żłobku

Organem przyznającym dofinansowanie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Żłobek natomiast potwierdza obecność dziecka i wysokość poniesionej opłaty- jest to warunek niezbędny alby otrzymać dofinansowanie.

W związku z koniecznością przekazania danych do Rejestru Żłobków, proszę o przekazanie danych dzieci oraz Rodziców/ Opiekunów prawnych za pomocą wskazanego wyżej Oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do żłobka- przekazując do wychowawców grup, w sekretariacie lub bezpośrednio u dyrektora ZŻGGM (II piętro ul. kard. S. Wyszyńskiego 14 w Głogowie Młp.)

 

Poniżej informacje udostępnione przez rząd:

Polski Ład dopłata do żłobków i klubów dziecięcych

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

 
ADAPTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi nowoprzyjętymi
do placówek Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski na rok szkolny 2023/2024,
do udziału w Dniu Adaptacyjnym 1 września 2023 r.

 • Ze względów lokalowych oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dzieciom prosimy, aby w Dniu Adaptacyjnym dziecko uczestniczyło tylko z jednym z Rodziców (bez rodzeństwa i osób towarzyszących).
 • Na Dzień Adaptacyjny proszę zabrać ze sobą wodę dla swojego dziecka, oraz obuwie zmienne dla Rodzica i maluszka.
 • Udział w Dniach Adaptacyjnych nie jest obowiązkowy, lecz zachęcamy do skorzystania z możliwości pobytu z dzieckiem.

 

PLAN ADAPTACJI 2023/2024

31.08.2023 r.- czwartek: 7.30 – 14.00

Dostarczenie do żłobka wyprawki dla dziecka oraz dokumentów: wywiad i inne druki otrzymane podczas zebrania.

01.09.2023 r.  – piątek: 9.00 – 11.00

Powitanie. Mycie rączek.

Pobyt z rodzicem – zabawy i zajęcia zorganizowane z inicjatywy wychowawców. Zabawy dowolne w asyście rodziców na terenie żłobka.

Czynności higieniczne.

04.09.2023 r.  – poniedziałek

Pozostawienie dziecka w żłobku bez asysty rodzica. W miarę możliwości organizacyjnych rodziców proponujemy, by dziecko maksymalnie przez godzinę po raz pierwszy pozostało w żłobku. Czas pobytu dziecka w żłobku w kolejnych dniach powinien być stopniowo wydłużany, w zależności od samopoczucia dziecka i akceptacji zmian.

 

W dniu 31.08.2023 przynosimy do żłobka wyprawkę dla maluszka: wszystkie rzeczy trwale podpisane (zakres wyprawki podany jest na stronie internetowej żłobka). Prosimy wyposażyć dziecko w nowy śliniak (3 szt.) – dokładny rodzaj śliniaka wg opisu. Prosimy, by były to właśnie te konkretne śliniaki, ponieważ sprawdzają się one najlepiej w warunkach żłobkowych – są dobre do zachowania czystości, bezpieczne i przyjazne dla dziecka (CANPOL BABIES ŚLINIAK ZMYWALNY MIĘKKI CUTE ANIMALS)

 

Raz jeszcze kilka uwag na temat adaptacji dziecka  :)

Drodzy Rodzice !

Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku – czas adaptacji – są dla każdego malucha bardzo trudne. Dziecko ma prawo do wchodzenia w nowe środowisko w bezpieczny i w łagodny dla niego sposób. Adaptacja jest po to, żeby dziecko miało szansę poczuć się na tyle bezpiecznie, aby chciało w żłobku przebywać. Bardzo ważna jest w tym czasie Wasza postawa jako Rodziców.

To co możemy zrobić zanim dziecko zacznie uczęszczać do żłobka

Rozmawiajmy z dzieckiem o zmianach, jakie je czeka. Opowiadajmy o placówce, czego może się tam spodziewać, dlaczego tam będzie, co będzie tam robiło. Mówcie szczerze, tzn. nie obiecujcie, że w żłobku będzie wspaniale, bo nie jesteście Państwo w stanie tego przewidzieć. Ważne, żeby informacje o żłobku były konkretne i szczere. Pamiętajmy, że opisanie tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, buduje poczucie bezpieczeństwa  u dziecka.

Dostosujmy rytm dnia dziecka do rytmu dnia żłobkowego, czyli aby czas drzemki i posiłków był zbliżony do harmonogramu żłobkowego. Jeżeli wcześniej tego nie robiliśmy to zacznijmy zostawiać malucha na kilka godzin u dziadków lub zaufanych osób, aby rozstanie w żłobku nie było sytuacją, kiedy nasze dziecko po raz pierwszy pozostaje pod opieką innych osób. Wspierajmy dążenie dziecka do usamodzielniania się, nie wyręczajmy go we wszystkim. Okres adaptacji w żłobku nie będzie dobrym czasem na naukę samodzielności, ani na zmiany np. odstawienie od piersi, czy zmianę łóżeczka.

Pozytywne myślenie rodzica o żłobku

Maluch jest barometrem nastrojów mamy i taty. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko zauważa niepokój czy lęk dorosłego, nawet niezwerbalizowany. Nie rozmawiajmy na temat swoich obaw w obecności dziecka. Nie straszmy dzieci żłobkiem, np. „w żłobku nie będzie ci wolno tak rozrabiać”. Jeśli rodzice, przyprowadzając pociechę do żłobka, są pewni swojej decyzji, pozytywnie nastawieni do kadry i mają pewność, że dziecko będzie przez najbliższe kilka godzin pod najlepszą opieką, wówczas i ono będzie spokojne.

Aktywne uczestniczenie

Podczas pobytu z dzieckiem w żłobku, prosimy Rodziców o wyłączenie telefonów i aktywne uczestniczenie z dzieckiem w procesie adaptacji. Jest to też czas na przekazywanie Opiekunom istotnych informacji na temat dziecka. Warto wtedy oprowadzać dziecko po salach, pokazywać mu nowe miejsca, zabawki, zapoznawać je z innymi dziećmi. Warto bawić się w tym czasie ze swoim dzieckiem i z pozostałymi dziećmi. Dobrze jest również otworzyć się na kontakt z innymi rodzicami.

Panie Opiekunki

Ważnym warunkiem udanej adaptacji jest pełna, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz szczerości współpraca rodziców z Opiekunami. Dlatego ważne jest nawiązanie relacji z Opiekunami, zarówno przez dziecko jak i przez Państwo.

Krótkie rozstanie

Żegnając się z dzieckiem w szatni starajcie się Państwo kontrolować własne emocje i nie okazujcie zwątpienia. Macie Państwo prawo do przeżywania rozłąki ze swoim dzieckiem. Nie zapominajcie jednak, że to po Waszej stronie leży wspieranie dziecka i bycie dla niego oparciem w trudnych chwilach, dlatego żegnanie dziecka płacząc nie jest dobrą strategią. Pożegnajcie się czule i ciepło, ale nie przedłużajcie momentu rozstania, ponieważ daje się wtedy dziecku złudną nadzieję, że może jednak rodzic nie zostawi go w żłobku. Potem z każdą chwilą jest obu stronom coraz trudniej się rozstać. Powiedzcie dziecku dokładnie kto i kiedy ( np. po obiedzie, po zupie, po spaniu) po nie przyjdzie.

Jeżeli dziecko różnie reaguje na rozstanie z każdym z rodziców, najlepiej, aby było odprowadzane do żłobka przez tego rodzica, z którym to rozstanie jest łatwiejsze.

W naszych żłobkach to zadaniem rodzica jest przekazanie dziecka opiekunom i nie ma takiej możliwości, żeby wychowawcy w drzwiach sali „wydzierali” z rąk rodzica płaczące dziecko. To rodzic z całym zaufaniem powierza swoje dziecko wychowawcy. Celem zachowania bezpieczeństwa tylko dzieci młodsze, niechodzące są przekazywane z rąk do rąk; dzieci starsze przekraczają próg Sali na własnych nóżkach. :)

Czas pobytu

Przebywanie dziecka w żłobku nie może być na początku zbyt długie, nie tylko z powodu rozstania i tęsknoty, ale też ze względu na zmęczenie. Dziecko gorzej niż dorosły radzi sobie z przebywaniem przez znaczną część dnia w dużej grupie i z grupowymi zasadami. Czas pobytu dziecka w żłobku w kolejnych dniach powinien być stopniowo wydłużany, w zależności od samopoczucia dziecka i akceptacji zmian. Ważne, żeby przez pierwsze tygodnie dziecko było odbierane przed spaniem. Leżakowanie powinno być ostatnim etapem adaptacji.

Płacz

Jest to nieodłączny element adaptacji. Płacz to jedyny znany dziecku sposób na zasygnalizowanie, że jest mu smutno, źle i że tęskni. Jest naturalną reakcją dziecka na nową sytuację, świadczy o prawidłowej więzi z najbliższymi. Dziecko potrzebuje wsparcia w przeżywaniu emocji, przytulenia, towarzyszenia i nazywania tego co się z nim dzieje. Płacz jest naturalną i adekwatną reakcją na trudną sytuację w każdym wieku.

Regularność

W okresie adaptacji warto zadbać o regularne przychodzenie dziecka do żłobka. Nie róbcie mu Państwo nawet jednodniowych nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności trzeba czasem przechodzić cały proces adaptacji od nowa. Tylko choroba lub ważne sprawy rodzinne powinny być powodem do nieobecności w tym czasie. Kiedy jednak widzicie Państwo, że dziecko jest bardzo zmęczone pobytem w żłobku warto wtedy skrócić jego pobyt.

WAŻNE:

W okresie adaptacji możecie Państwo zaobserwować u swoich dzieci zmiany w zakresie zachowania na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym, świadczące o przeżywanych przez dziecko trudnościach. Mogą to być:

- zaburzenia snu (nagłe zrywanie się, płacz, nadmierna senność lub pobudzenie)

- zaburzenia łaknienia (brak apetytu, wymioty)

- zaburzenia sfery emocjonalnej (płacz, lek, niepokój, smutek, rozdrażnienie)

- zaburzenia sfery społecznej (agresja, bunt)

- zaburzenia aktywności ( nadmierna ruchliwość, brak zainteresowania).

Dzieci mogą być kapryśnie, nerwowe, płaczliwe, zazdrosne o każdą chwilę spędzoną z rodzicem. Dlatego ważne jest by spędzać z dzieckiem dużo czasu po powrocie ze żłobka, tak by miało poczucie, że nadal jest dla was bardzo ważne. Starajcie się zrekompensować czas rozłąki poprzez wspólną zabawę, wspólne posiłki, bycie razem blisko.

Każde dziecko adaptuje się do nowych warunków w swoim indywidualnym tempie. Dlatego nie porównujcie swojego dziecka z innymi dziećmi, ani z rodzeństwem.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

feed-image Feed Entries


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.